Warning: Declaration of quickmenu_nav_walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /szkola/wp-content/themes/peekaboo/admin/common-functions.php on line 421

Warning: Declaration of Walker_Category_Filter::start_el(&$output, $category, $depth, $args) should be compatible with Walker_Category::start_el(&$output, $category, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /szkola/wp-content/themes/peekaboo/admin/common-functions.php on line 488
Niepubliczna Szkoła Podstawowa – Żółty Latawiec w Siedlcach | Została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Miasto Siedlce pod numerem 148 i od 1 września 2014 roku oficjalnie rozpoczęła swoją działalność edukacyjną.

O szkole

logo-bz-kołko-małeimagesNiepubliczna Szkoła Podstawowa „Żółty Latawiec” w Siedlcach została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Miasto Siedlce pod numerem 148 i od 1 września 2014 roku oficjalnie rozpoczęła swoją działalność edukacyjną. Do szkoły przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności jaką jest autyzm i Zespół Aspergera. Nadzór pedagogiczny nad działalnością szkoły sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. 

Głównym celem, jaki sobie stawiamy, jest tworzenie szkoły zapewniającej wszechstronny rozwój każdego dziecka ze szczególnym uwzględnieniem jego indywidualnych możliwości i potrzeb. Wyznajemy zasadę, iż każde dziecko jest zdolne, a naszym priorytetem jest odkryć te uzdolnienia i je rozwijać.

W naszej szkole nie ma dzwonków …

Wszystkie metody pracy, które wykorzystujemy są dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb naszych podopiecznych. W pracy dydaktycznej wspieramy się materiałami przygotowanymi przez nauczycieli pod kątem każdego dziecka. Częste przerwy, praca w małych grupach pozwalają na dokładne poznanie każdego dziecka w związku z czym proces dydaktyczny przebiega bardzo harmonijnie. W swojej pracy jak i  życiu codziennym kierujemy się życzliwością i odpowiedzialnością za siebie i innych. Podopiecznym wpajamy szacunek dla ludzi, przyrody jak i dóbr kultury. Częste wyjścia w ramach TUS (treningu umiejętności społecznych) pozwalają naszym podopiecznym poznawać najbliższe otoczenie, przełamywać nawet najmniejsze bariery w kontaktach społecznych.

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniając podstawę programową, program wychowawczy i program profilaktyki, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów. Nadrzędnym celem programu wychowawczego szkoły jest dążenie do integralnego rozwoju wszystkich sfer osobowości ucznia. Szkoła szczególny nacisk kładzie na kształtowanie wśród uczniów poczucia współzależności i współodpowiedzialności za siebie i innych, poczucia własnej wartości, pozytywnego obrazu samego siebie, twórczego myślenia, postawy pozytywnego, zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych.

Podstawowe zadania szkoły to przede wszystkim stworzenie uczniom warunków do wszechstronnego, harmonijnego rozwoju oraz wyposażenie ich w podstawową wiedzę, umiejętności i nawyki niezbędne do właściwego funkcjonowania w życiu społecznym.