Zajęcia programowe

EDUKACJA ZDROWOTNA

kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

EDUKACJA SPOŁECZNA I OTOCZENIE TECHNICZNE

kształtowanie umiejętności społecznych dzieci. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

EDUKACJA JĘZYKOWA

kształcenie umiejętności poprawnej artykulacji, komunikowania się. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

EDUKACJA PRZYRODNICZA I EKOLOGICZNA

pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

wspomaganie rozwoju umysłowego , pozwalającego m. in. na orientację w przestrzeni i czasie oraz rozumienie pojęcia liczby(aspekt kardynalny i porządkowy), a także umiejętność liczenia, dodawania i odejmowania na konkretach oraz zbiorach zastępczych, mierzenia ,klasyfikowania .

EDUKACJA ARTYSTYCZNA

wychowanie przez sztukę-dziecko widzem i aktorem, muzyka i śpiew, pląsy i taniec. Różne formy plastyczne.