Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

podstawa prawna: ROZPORZADZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  

z dnia 3 lutego 2009 roku (Dz. U. z 2009r. Nr 23, poz.133)

1. Czym jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WWRD)?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to kompleksowe, intensywne i wielospecjalistyczne działania mające na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do czasu podjęcia nauki w szkole.

2. Dla kogo jest WWRD ?

Wczesne wspomaganie rozwoju organizowane jest dla dziecka z niepełnosprawnością, które posiada opinię o potrzebie tego wspomagania, wydaną przez publiczną  lub niepubliczną poradnię  psychologiczno-pedagogiczną.

3. Gdzie może być organizowane WWRD ?

Wczesne wspomaganie rozwoju może być organizowane np. w: przedszkolu, szkole podstawowej, w publicznej i niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

4. Kto prowadzi WWRD?

Dyrektor odpowiednio przedszkola, szkoły, ośrodka, czy poradni powołuje Zespół Wczesnego Wspomagania prowadzący pracę bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną. W skład zespołu wchodzą: pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do niepełnosprawności dziecka (oligofrenopedagog, tyflopedagog lub surdopedagog), psycholog, logopeda i inni specjaliści w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

5. Zadania Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju to przede wszystkim:
 • ustalenie na podstawie opinii kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,
 • opracowanie i realizowanie z dzieckiem indywidualnego programu wczesnego wspomagania,
 • analizowanie skuteczności pomocy udzielonej dziecku oraz planowanie dalszych działań.
6. Ile godzin obejmuje WWRD ?

Wymiar zajęć w ramach wczesnego wspomagania wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb psychofizycznych dziecka.

7. Zakres WWRD może dotyczyć:
 • rozwoju motorycznego, rozwoju mowy i języka,
 • orientacji i poruszania się w przestrzeni,
 • usprawniania widzenia, słuchu,
 • umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w  środowisku,
 • komunikacji z otoczeniem i funkcjonowania w relacjach z innymi.
8. Dlaczego WWRD jest tak ważne?
 • spełnia funkcję terapeutyczną, zmniejsza skutki uboczne niepełnosprawności, ryzyko dalszych opóźnień rozwojowych,
 • dostarcza informacji z zakresu diagnozy, przyczyn zaburzeń, prognoz, wiedzy na temat rozwoju dziecka i jego stymulacji,
 • poprzez wsparcie psychologiczne umożliwia całej rodzinie przystosowanie się do nowej sytuacji związanej z obecnością i postępowaniem wobec dziecka z nieprawidłowościami rozwojowymi.