SUO

Osobom z autyzmem przysługują specjalistyczne usługi opiekuńcze (SUO).

Takie usługi przyznaje i zapewnia ośrodek pomocy społecznej. Są to zadania zlecone przez administrację rządową, co oznacza, że ośrodki pomocy społecznej mają obowiązek je realizować. Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa i w znacznym stopniu takie usługi są dofinansowywane. O potrzebie przyznania usług decyduje lekarz specjalista prowadzący daną osobę, wydając odpowiednie skierowanie. W skierowaniu lekarz powinien napisać, że prosi o przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych w zalecanym wymiarze godzin tygodniowo, bądź miesięcznie oraz określić ich rodzaj. Ze skierowaniem i podaniem trzeba zwrócić się do ośrodka pomocy społecznej. Ośrodek przyznaje usługi po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.