O Projekcie

logo

PROJEKT: Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z autyzmemP1050159

w przedszkolu „Żółty Latawiec”

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt odpowiada na problem niskiego upowszechnienia edukacji przedszkolnej, a tym samym zmniejszonych szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-6 lat z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na obszarze powiatów: łosickiego, mińskiego, sokołowskiego, siedleckiego i miasta Siedlce w woj. mazowieckim  (obszary miejskie i wiejskie), ze względu na bariery o charakterze geograficznym i zdrowotnym.

Projekt realizowany jest w celu zapewnienia lepszego dostępu najmłodszych do wczesnej edukacji, jako najskuteczniejszego sposobu na wyrównywanie szans edukacyjnych. Według danych GUS na terenie wymienionych powiatów funkcjonuje 137 przedszkoli publicznych i niepublicznych, z czego jedynie 5 posiada oddziały integracyjne i specjalne. 4 przedszkola publiczne dysponują zaledwie 83 miejscami dla dzieci niepełnosprawnych. W bieżącym roku szkolnym publiczne placówki przedszkolne mogły zaoferować jedynie 28 miejsc dla dzieci niepełnosprawnych 3-4 letnich.

Projekt wychodzi na przeciw tym problemom. Zakłada otwarcie dwóch grup przedszkolnych po 3 dzieci w każdej, gdzie będzie możliwa praca 1 terapeuty z 1 dzieckiem i jednocześnie integracja w małym gronie osób. Grupą docelową projektu są dzieci (5 chłopców i 1 dziewczynka) w wieku przedszkolnym z zaburzeniami spektrum autyzmu. Dysproporcja pomiędzy liczbą dziewczynek i chłopców wynika z faktu, iż wśród dzieci autystycznych 5-krotnie więcej jest chłopców. Szczególną grupę docelową stanowią dzieci z obszarów wiejskich oraz takie, które nie zostały dotychczas objęte przygotowaniem przedszkolnym.

Ponadto projektem zostaną objęci rodzice dzieci, którzy będą uczestniczyli w programie specjalnych szkoleń w ramach grupy wsparcia. Będą oni mogli uzyskać fachową wiedzę na temat choroby swojego dziecka, a także metod pracy. Współpraca rodziców ze specjalistami jest jednym z najistotniejszych zadań w skutecznej terapii autyzmu.

Druki do pobrania: