Aktualności

O nas
logo-bz-kołko-małeJesteśmy placówką wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez miasto Siedlce pod nr 139. Realizujemy program zalecany przez MENiS. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Nasze działania wychowawcze i edukacyjne to przede wszystkim: wspomaganie rozwoju dziecka przy uwzględnieniu jego indywidualny potrzeb, nauka zasad bezpiecznego postępowania i dbania o zdrowie, rozwijanie samodzielności, umacnianie wiary we własne siły, kształtowanie umiejętności obserwacji, wyjaśnianie zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka (przyrodniczym, społecznym, kulturowym, technicznym), rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności, do wyrażania własnych myśli i uczuć. Stwarzamy dzieciom warunki do rozwoju wyobraźni, fantazji, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej.

W naszym przedszkolu jest miejsce zarówno dla dzieci zdrowych, jak i dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Przedszkole zapewnia dzieciom realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego: odpowiednie warunki do nauki, realizację programu przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej, trening umiejętności społecznych oraz integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

W cenie czesnego oferujemy wiele zajęć dodatkowych m. in: język angielski, zajęcia muzyczno-taneczne, korektywę a także liczne terapie dla dzieci z orzeczeniami, tj. terapię pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną, behawioralną, integrację sensoryczną, fizjoterapię, muzykoterapię, zajęcia z zastosowaniem Metody Ruchu Rozwijającego według Weroniki Sherborne.

Jedną z metod pracy wykorzystywaną przez naszych terapeutów jest Stosowana Analiza Zachowań. Od września 2012 roku przedszkole objęte jest superwizją Beaty Ignaczewskiej oraz Dariusza Masternaka – certyfikowanych superwizorów Stosowanej Analizy Zachowań z Centrum Terapii Behawioralnej.

 

 • ZAPISY DO NOWYCH GRUP

  W związku z rozszerzaniem działalności prowadzimy zapisy do nowo tworzonych grup i zapraszamy dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Dysponujemy wiedzą, doświadczeniem oraz wyspecjalizowaną kadrą i zrobimy wszystko, aby przedszkole stało się dla nich bezpiecznym miejscem do pracy, nauki i zabawy.

 • WARSZTATY METODĄ CAROLE SUTTON

  Jeśli masz problem wychowawczy z dzieckiem zapraszamy na warsztaty dla rodziców: Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci? Warsztaty prowadzone będą przez psychologów według metody Carole Sutton.

  Czytaj więcej… 

 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

  Zapraszamy na zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. O skierowanie na zajęcia mogą ubiegać się rodzice, których dziecko posiada opinię wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, składając wniosek do Dyrektora Przedszkola.

  Czytaj więcej…

 • TERAPIA

  Czytaj więcej…

 • TERAPIA

  Czytaj więcej…

 • GRUPA WSPARCIA

  Przy przedszkolu działa Grupa Wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W spotkaniach mogą uczestniczyć zarówno rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola „Żółty Latawiec”, jak również rodzice dzieci uczęszczających do innych placówek.